Privacyreglement Het Zorgkabinet

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Het Zorgkabinet tijdens de werkzaamheden voor de cliënten  omgaat met de persoonsgegevens van de client.

Privacyreglement:
Het Zorgkabinet ondersteunt de client bij persoonlijk advies en administratie. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de client. Van elke client, dan wel zijn of haar vertegenwoordiger wordt daarom een clientdossier aangelegd.
Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals o.a.

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Indicatiebesluit CIZ
 • Correspondentie Zorgkantoor zoals o.a.
  • zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen
  • toekenningsbeschikking PGB
  • gewaarborgde hulp
 • Correspondentie SVB zoals o.a.
  • vertegenwoordiging PGB zaken
  • ingediende declaraties
  • budgetoverzicht
  • salarisstrook
 • Beschikking rechtbank inzake onder bewindstelling / mentorschap

  Alle informatie die nodig kan zijn van de client om optimaal te ondersteunen wordt verzameld en opgeborgen. Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de client en/of vertegenwoordiger via het clientportaal, waarvoor een inlog beschikbaar wordt gesteld vanuit Het Zorgkabinet. Dit clientportaal is via de website bereikbaar.

 

Toestemming geven:
Er wordt geen informatie over client verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de client dan wel vertegenwoordiger.

Rechten van de client en vertegenwoordiger:
Client en vertegenwoordiger hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen clientportaal. 

Wie heeft toegang tot het clientportaal:
Op het kantoor van Het Zorgkabinet worden de persoonlijke gegevens van de client in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Alleen Het Zorgkabinet ondernemer Barie Hartsuiker heeft alle bevoegdheden met betrekking tot het gebruik van de clientdossiers. Barie Hartsuiker mag de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

Actieplan/Persoonlijk plan
Het actieplan/persoonlijk plan waarin staat hoe een zorgvrager het beste ondersteunt kan worden n.a.v. de gemaakte afspraken in bovengenoemd plan is inzichtelijk voor alle medewerkers van Het Zorgkabinet, om zo die ondersteuning te bieden welke noodzakelijk is, in het belang van de client.  De medewerkers verklaren door het tekenen van hun overeenkomst de privacy van de zorgvrager te waarborgen. 

Stagiaires
Wij bieden plek aan stagiaires van (zorg)opleidingen. Zij werken mee en kijken mee met de werkzaamheden binnen Het Zorgkabinet. t.b.v. de eigen ontwikkeling moeten opdrachten maken om die ontwikkeling aan te tonen. Daarvoor hebben zij soms meer informatie nodig dan uit alleen het zorgplan. Wilt u uw toestemming geven voor inzage in uw dossier? In opdrachten welke door de stagiaires worden opgesteld worden nooit namen genoemd en de stagiaires tekenen bij aanvang van de stage een geheimhoudingsverklaring.

Ik geef hiertoe  WEL    /    GEEN toestemming.  (omcirkelen wat van toepassing is)

Naam:                                               Datum:

Handtekening:

 

Waarmee wij u ondersteunen:

Het zorgkabinet staat altijd voor u klaar! Neem contact op met een van onze professionals voor vragen of opmerkingen.